ULTRAFLOW® 54 (H) DN150-300

ULTRAFLOW® 54 (H) DN150-300

Nema proizvoda

ULTRAFLOW® 54 (H) DN15-20

ULTRAFLOW® 54 (H) je statičko merilo protoka zasnovano na principu ultrazvučnog merenja.

ULTRAFLOV® 54 (H ) je varijanta ULTRAFLOV® 54 , koja je tipski odobrena za mehaničko okruženje M2 sa većim dinamičkim opsegom (1: 250 ), kao i smanjenim padom pritiska za većinu tipova. Dodatak (H) može se naći u svim tipskim brojevima (65-5-XXHX-XXX) ove varijante i stoga je kod nje jedinstven.

Osnovno polje primene ULTRAFLOW® 54 je merenje količine protoka, a upotrebljava se sa merilima toplotne energije kao što je MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 je dizajniran za upotrebu u instalacijama za grejanje u kojima se kao medijum koristi voda.

ULTRAFLOW® 54 koristi mikro-procesorsku tehnologiju i tehnike ultrazvučnog merenja. Sva kola za kalkulacije i merenja skupljaju se na zasebnoj ploči, obezbeđujući kompaktni racionalni dizajn kao dopunu izuzetno visokom nivou tačnosti. Protok se meri korišćenjem suprotno usmerenih ultrazvučnih signala baziranih na metodu vremenske razlike, sa dokazanom dugoročnom stabilnošću i tačnošću. Dva ultrazvučna primopredajnika koriste se za slanje zvučnog signala u pravcu protoka i nasuprot. Ultrazvučni signal koji putuje u pravcu protoka stiže prvi do suprotnog primopredajnika.Vremenska razlika između dva signala može se pretvoriti u brzinu protoka, pa prema tome i zapreminu.

Trožični impulsni kabl koristi se za povezivanje ULTRAFLOW® 54 sa MULTICAL® merilom. Ovaj kabl se upotrebljava kako bi se senzor protoka napajao sa računske jedinice, a takođe i za slanje signala računskoj jedinici. Signal je u funkciji protoka, ili tačnije rečeno, prenosi se broj impulsa koji je proporcionalan zapremini vode koja protiče kroz merilo. Ukoliko postoji zahtev, može se koristi Pulse Transmitter za napajanje ULTRAFLOW® 54, npr. ako je rastojanje izme- đu MULTICAL® i ULTRAFLOW® 54 10 ili više m. Ukoliko se ULTRAFLOW® 54 koristi kao generator impulsa za neku drugu opremu, on mora biti povezan preko Pulse Transmitter. Pulse Transmitter ima ugrađeno napajanje za ULTRAFLOW® 54 i galvanski razdvojen impulsni izlaz.

Kamstrup

Grupa: ULTRAFLOW

Kategorija: Ultrazvučno merilo protoka

Tipsko odobrenje
ULTRAFLOW® 54 (H) odobren je u skladu sa MID-2014/32/EU. EC-sertifikat ispitivanja tipa: DK-0200-MI004-033. Molimo kontaktirajte Kamstrup A/S za dalje informacije u vezi tipskog odobrenja i verifikacije.

CE-obeležavanje
ULTRAFLOW® 54 (H) se obeležava u skladu sa:
– MID-direktiva 2014/32/EU
– LV-direktiva 2014/35/EU (zajedno sa Pulse Transmitter ili Pulse Divider) 

MID-2014/32/EU

MID oznake
– Mehaničko okruženje Klasa M1 i M2
– Elektromagnetno okruženje Klasa E1 i E2
– Ambijentalna temperatura 5...55 °C, zatvorena lokacija bez kondenzacije (montaža u zatvorenom prostoru)

Tehnički opis

Mehanički podaci

Metrološka klasa 2 ili 3
Klasa okruženja U skladu sa EN 1434 klasa C
Ambijentalna temperatura 5...55 °C

Klasa zaštite
– Merilo protoka IP65
– Predajnik impulsa IP67
Temperatura* medijuma 15...130 °C
Temperatura skladištenja (prazan senzor) -25...60 °C
Nazivni pritisak PN16, PN25
* Ukoliko temperatura medijuma premašuje 90 °C, računsku jedinicu ili Pulse Transmitter MULTICAL® merila, trebalo bi postaviti na zid

Električni podaci

Napon napajanja 3,6 VDC ± 0,1 VDC
Baterija (Pulse Transmitter) 3,65 VDC, D-Cell lithium
Interval zamene 6 godina

Naziv Jezik PDF
Tehničke karakteristike
DataSheet

Slični proizvodi