ULTRAFLOW® 54 DN150-250

ULTRAFLOW® 54 DN150-250

ULTRAFLOW® 54 (H) DN15-20

ULTRAFLOW® 54 (H) DN15-20

ULTRAFLOW® 54 (H) DN150-300

ULTRAFLOW® 54 je statičko merilo protoka bazirano na principu ultrazvučnog merenja. Osnovno polje primene je merenje količine protekle zapremine, a upotrebljava se sa merilima toplotne energije kao što je MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 je dizajniran za upotrebu u instalacijama za grejanje u kojima se kao medijum koristi voda.
ULTRAFLOW® 54 koristi mikroprocesorsku tehnologiju i tehnike ultrazvučnog merenja. Sva kola za kalkulacije i merenja skupljaju se na zasebnoj ploči, obezbedjujući kompaktni i racionalni dizajn kao dodatak izuzetno visokom nivou tačnosti merenja i pouzdanosti.
Zapremina se meri korišćenjem suprotno usmerenih ultrazvučnih signala baziranih na metodu vremenske razlike, sa dokazanom dugoročnom stabilnošću i tačnošću. Četiri ultrazvučna primopredajnika koriste se za slanje zvučnog signala u pravcu protoka i nasuprot. Ultrazvučni signal koji putuje u pravcu protoka stiže prvi do suprotnog primopredajnika. Vremenska razlika izmedju dva signala može se pretvoriti u brzinu strujanja, pa prema tome i zapreminu.
Tro-žični impulsni kabl koristi se za povezivanje ULTRAFLOW® 54 sa MULTICAL® računskom jedinicom. Ovaj kabl se upotrebljava kako bi se senzor protoka napajao sa računske jedinice, a takodje i za slanje signala računskoj jedinici. Signal odgovara protoku, ili tačnije rečno, prenosi se broj impulsa koji je proporcionalan zapremini vode koja protiče kroz merilo.
ULTRAFLOW® 54, može imati i sopstveno napajanje npr. ako je rastojanje izmedju MULTICAL® i ULTRAFLOW® 54 10m i više. 

Kamstrup

Grupa: ULTRAFLOW

Kategorija: Merila toplotne energije

Statičko merilo protoka na principu ultrazvučnog merenja

  • Za protok od 150 m³/h do 1000 m³/h 
  • Ultrazvučno merilo protoka 
  • Kompaktni dizajn
  • Statičko merilo bez pokretnih delova
  • Širok dinamički opseg 
  • Nema habanja 
  • Izuzetna preciznost
  • Dugotrajnost

MID direktiva

ULTRAFLOW® 54 dostupan je sa CE-obeležavanjem u skladu sa MID-2004/22/EC.
Sertifikati imaju sledeće oznake:
B-Modul DK-0200-MI004-008
D-Modul DK-0200-MIQA-001 

CE obeležavanje ULTRAFLOW® 54 se obeležava u skladu sa:

EMC-direktiva 2004/108/EC
LV- direktiva 2006/95/EC (kada je opremljen sa 230 VAC mrežnim napajanjem)
PE- direktiva 97/23/EC (DN150...DN300) kategorija II

Tehnički opis

Električni podaci

Napon napajanja 3.6 VDC ± 0.1 VDC

Napajanje, galvanski spojen izlazni modul (Y=1) Napajanje preko MULTICAL®

Napajanje, galvanski odvojen izlazni modul (Y=2) 1)

– Mrežno napajanje 230 VAC +15/-30%, 50 Hz 24 VAC ±50%, 50 Hz

- Potrošnja struje < 1 W

- Backup

Integralni super-cap eliminiše operativne smetnje prilikom kratkotrajnih prekida napajanja

Napajanje, galvanski odvojen izlazni modul (Y=3),

– Baterija 3.65 VDC, D-cell lithium

- Interval zamene 6-godina  tBAT < 30 °C

– Mrežno napajanje 230 VAC +15/-30%, 50 Hz 24 VAC ±50%, 50 Hz

- Potrošnja struje < 1 W
- Backup Integralni super-cap eliminiše operativne smetnje prilikom kratkotrajnih prekida napajanja
Dužina signal kabla, elektronska kutija senzora protoka
– galvanski povezan izlazni modul (Y=1) Max. 10 m. (napajanje iz računske jedinice)
– galvanski odvojen izlazni modul (Y=2 i Y=3) Zavisno od računske jedinice (koristi sopstveno napajanje) 
EMC podaci Ispunjava DS/EN 1434:2007 klasaC, MID E1 i E2
1) Postoji mogućnost korišćenja baterijskog napajanja sa izlaznim modulom (y=2) npr. za privremeno napajanje senzora protoka instaliranih na gradilištima.

Naziv Jezik PDF
Uputstvo za instalaciju
Technical Description
Installation and User Guide
Data Sheet

Slični proizvodi