Nema proizvoda

ULTRAFLOW® 54 DN150-250

ULTRAFLOW® 54 DN150-250

ULTRAFLOW® 54 DN15-125

ULTRAFLOW® 54 je statičko merilo protoka bazirano na principu ultrazvučnog merenja. Osnovno polje primene je merenje količine protoka, a upotrebljava se sa merilima toplotne energije kao što je MULTICAL®.

ULTRAFLOW® 54 je dizajniran za upotrebu u instalacijama za grejanje u kojima se kao medijum koristi voda.

ULTRAFLOW® 54 koristi mikroprocesorsku tehnologiju i tehnike ultrazvučnog merenja. Sva kola za kalkulacije i merenja skupljaju se na zasebnoj ploči, obezbeđujući kompaktni i racionalni dizajn kao dodatak izuzetno visokom nivou tačnosti merenja i pouzdanosti.

Protok se meri korišćenjem suprotno usmerenih ultrazvučnih signala baziranih na metodu vremenske razlike, sa dokazanom dugoročnom stabilnošću i tačnošću. Dva ultrazvučna primopredajnika koriste se za slanje zvučnog signala u pravcu protoka i nasuprot. Ultrazvučni signal koji putuje u pravcu protoka stiže prvi do suprotnog primopredajnika. Vremenska razlika između dva signala može se pretvoriti u brzinu protoka, pa prema tome i zapreminu.

Trožični impulsni kabl koristi se za povezivanje ULTRAFLOW® 54 sa MULTICAL® merilom. Ovaj kabl se upotrebljava kako bi se senzor protoka napajao sa integratora, a takođe i za slanje signala računskoj jedinici. Signal je u funkciji protoka, ili tačnije rečno, prenosi se broj impulsa koji je proporcionalan zapremini vode koja protiče kroz merilo.

Ukoliko postoji zahtev, može se koristiti predajnik impulsa za napajanje ULTRAFLOW® 54, npr. ako je rastojanje između MULTICAL® i ULTRAFLOW® 54 10 m ili više. Ukoliko se ULTRAFLOW® 54 koristi kao generator impulsa za neku drugu opremu, on mora biti povezan preko predajnika impulsa. Predajnik impulsa ima ugrađeno napajanje i galvanski razdvojen impulsni izlaz.

Kamstrup

Grupa: ULTRAFLOW

Kategorija: Merila toplotne energije

Tipsko odobrenje

ULTRAFLOW® 54 odobren je u skladu sa MID-2004/22/EC.
EC-Sertifikat Ispitivanja Tipa: DK-0200-MI004-008.

CE-obeležavanje
ULTRAFLOW® 54 se obeležava u skladu sa:

– MID-direktiva 2004/22/EC
– LV-direktiva 2006/95/EC (zajedno sa predajnikom ili deliteljem impulsa)
– PE-direktiva 97/23/EC (DN50...DN125 kategorija I)

MID-2004/22/EC

MID oznake

– Mehaničko okruženje Klasa M1
– Elektromagnetno oktuženje Klasa E1 and E2
– Ambijentalna temperatura 5....55°C, zatvorena lokacija bez kondenzacije (montaža u zatvorenom prostoru)

Tehnički opis

Mehanički podaci

Metrološka klasa 2 i 3
Klasa okruženja u skladu sa DS/EN 1434 klasa C
Ambijentalna temperatura 5...55°C
Klasa zaštite
– Merilo protoka IP65
– Predajnik impulsa IP54 Temperatura* medijuma 15...130°C
Temperatura skladištenja (prazan senzora)
– Merilo bez baterije -25...70°C
– Merilo sa baterijom -25...60°C
Nazivni pritisak PN16, PN25 sa prirubnicom
* Ukoliko temperatura medijuma premašuje 90°C, trebalo bi koristiti merilo sa prirubničkim spojem. Uz to, potrebno je MULTICAL® računsku jedinicu ili predajnik impulsa, postaviti na zid.

 

Naziv Jezik PDF
Tehničke karakteristike
Uputstvo za korišćenje i instalaciju
Information
Technical Description
DataSheet
Pulse Transmitter_Divider for ULTRAFLOW® 34_54 - Technical Description
Pulse Transmitter_Divider for ULTRAFLOW® 34_54 - Installation and User Guide

Slični proizvodi